• زبان فارسی سایت راشکیان
  • English language rashkiyan site
  • موقع راشكيان باللغة الإنجليزية

حضور شرکت راشکیان در نخستین نمایشگاه مجازی منطقه آزاد انزلی

همزمان با اغاز هفته یپژوهش در شرکت راشکیان تولید کننده دستگاه های ازن ژنراتور بر پایه پلاسمای سرد

همزمان با اغاز هفته ی پژوهش در شرکت راشکیان تولید کننده دستگاه های ازن ژنراتور بر پایه پلاسمای سرد در نخستین نمایشگاه مجازی محصولات پژوهش محور در منطقه آزاد انزلی محصولات تولیدی خود ررا به عرضه نمایش گذاشته است