• زبان فارسی سایت راشکیان
  • English language rashkiyan site
  • موقع راشكيان باللغة الإنجليزية

کاربرد ازن در پرورش ماهی

استفاده از ازن در پرورش ماهی سبب از بین بردن کامل انگل، ویروس، قارچ، تخم خزه و جلبک و تمامی میکرو ارگانیسم ها می شود.

امتیازهای کاربرد ازن در پرورش ماهی  :

یـک روش ایـده‌آل برای ضدعفونـی آب استخرهای پرورش ماهـی استفاده از ازن است  ازن شدیدا خاصیت ضـد باکتریایـی و ضد ویروسی دارد و بر عکس سایر عوامل ضدعفونی، هیچ اثر جـانبی‌ای را بر جـای نمـی‌گذارد. جهـت رسیدن به حداکثر تولید در ابتدا، آب ورودی بـه استخـر‌های تخـم‌گشـایی باید کاملا از آلاینـده‌ها، میکروارگانیسم‌های آسیب زننده به ذخیره ماهی، عاری شده باشد. ازن به دلیل قابلیت اکسیدکنندگی بـالا و سرعت واکنش بالا و اثرات جانبی پایین بسیار مورد توجه است. از آنجا که بسیاری از آلاینده‌های موجـود در آب آبـزی‌پـروری به راحتـی اکسید می‌شـوند، ازن در این مورد چه از نظر حذف مواد جامد و چه از نظر کاهش نیتریت و مولکـول‌های غیرقــابل تجزیه آلــی، اهمیـت بسیـار زیادی پیـدا می‌کند. ازن همچنیــن قـادر به غیرفعــال کردن بسیاری از میکروارگانیسم‌های موجـود در آب است. کاهـش میکروب‌هـا برای به حداقـل رساندن ریسک بیمـاری از طریق منابــع تـامیـن آب استخرها، جلوگیری از گسترش پاتوژن‌ها و همچنیــن از بین بردن میــکروفلــورهای مورد تقاضــای تمام سیستم‌های آب مدار بستـه است. از آنجا که ازن سـرعـت واکنش سریعی دارد و همچنین اثرات جانبی ناشی از واکنش‌ کمـی را تــولید می‌کنـد و همچنیـن به عنـوان یک محصـول نهـایی در واکنش‌ها، اکسیژن تــولیـد می‌کند، پتانسیل فوق‌العاده‌ای برای صنعت آبزی‌پروری دارد.

امتیاز های استفاده از ازن در پرورش ماهی:
· جایگزین نمودن ازن به جای هر ماده ضدعفونی کننده دیگر
· از بین بردن کامل انگل، ویروس، قارچ، تخم خزه و جلبک و تمامی میکرو ارگانیسم ها
· گندزدایی و تصفیه آب استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان(ماهی، میگو، جلبک، زالو و…)
· استفاده در سیستم های مدار بسته بجای استفاده از UV
· استفاده بهینه از آب استخر در صورت سیرکولاسیون آب
· بهبود کیفیت آب
· افزایش مقدار رشد ماهی
· کاهش بیماری‌ها و حذف مواد شیمیایی و داروها
· بی خطر بودن برای موجود زنده
· افزایش اکسیژن محلول در آب
· افزایش ORP (پتانسیل احیایی اکسیژن)
· انعقاد اجرام کلوییدی ۳۰-۱ میکرون و جداسازی آن ها در بیوفیلترها
· کمک به حذف آمونیاک و افزایش کارایی بایوفیلتر
· جداسازی نیتریت در سامانه های مداربسته از طرق اکسایش آن
· کاهش بیماری های ماهی و CIP استخرها
· شستشوی آبزیان و افزایش ماندگاری آن به دلیل کاهش بار میکروبی
· استفاده از یخ حاوی ازن برای خنک‌سازی آبزی به صورت استریلیزه
· حذف بوی نامطبوع آبزی در کارخانه های فراوری
· ضدعفونی فیله، سطوح و تجهیزات فرآورش از تمامی پاتوژن ها
· پاشش آب حاوی ازن به سطوح و تجهیزات بدون استفاده از دیگر مواد شیمیایی/گندزدا
· تصفیه‌ فاضلاب واحدهای فرآوری و کاهش BOD وCOD